Multibase 100×40

Multibase 100×40

2.75

000

Multibase 100×40 z zaznaczonym punktem dowodzenia.